वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गाची सेवा ज्येष्ठता यादी

१     अव्वल कारकून (कायम)


२     मंडळ अधिकारी (स्थायी-अस्थायी)


३     लिपिक (महसुल अहर्ता धारक )


४     लिपिक (अस्थायी)


५     तलाठी (महसुल अहर्ता धारक )


६     वाहनचालक (स्थायी-अस्थायी)


७     शिपाई