मा.विजय सोपानराव शिवतारे

मा. सदाशिव खोत 

श्रीमती  श्वेता सिंघल  (भा.प्र.से.)

राज्यमंत्री जलसंपदा, जलसंधारण व 

संसदीय कार्य महाराष्ट्र राज्य तथा

पालक मंत्री, सातारा जिल्हा

 

राज्यमंत्री कृषी  व फलोत्पादन, पणन,

आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता

महाराष्ट्र राज्य  तथा

सह पालक मंत्री, सातारा जिल्हा 

 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, 

सातारा

  [ संकेत स्थळ आशय मालकी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा ]

संकेत स्थळ बघण्यासाठी स्क्रीन सेट्टींग - १३६६ X  ७६८ आणि फोंट साईझ मिडीयम 

 संकेत स्थळ संकल्पना, निर्मिती स्थापना    NICLOGO.gif (249 bytes)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिल्हाधिकारी  कार्यालय, सातारा.

 दूरध्वनी : +९१-२१६२-२३२१७५         फॅक्स : +९१-२१६२-२३०३१० 

  अस्वीकार: या संकेत स्थळावरील सर्व माहिती तंतोतंत आणि अद्द्यावत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नियमाच्या या विधानानुसार किवा कुठल्याही कायदेशीर वापरासाठी संकेत स्थळाचे निर्माण तंतोतंत होऊ शकत    नाही.

  मालकी हक्क  २०१३  (रा.सु.वि.के.)  - सर्व अधिकार सुरक्षित

संकेतस्थळ अद्यावत केल्याचा दिनांक : १६/१२/२०१७

              india_gov.jpg
          (9399 bytes)

TR00262A.gif (1715 bytes)

इतर जिल्ह्याचे संकेत स्थळ बघण्यासाठी येथे क्लिक करावे 

 

एकूण दर्शक क्र:

 

Free Statistics Counters
Web Counter

 

 

 

धन्यवाद