RTI (माहितीचा अधिकार)

जिल्हा   सातारा

 ./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

नोट : खालील फाइल्स  पी.डी.एफ .   फोर्मट मध्ये आहेत.  त्या  बघण्यासाठी   अडोब रिडरची आवश्यकता आहे.  

     

क्र.

  माहितीचा अधिकार अधिनियम- 2005 

१ ते १७ मुद्दे

 २ 

लेखापरीक्षण अहवाल 

प्राप्त अर्ज 

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा. 

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)