NLRMP (National Land Records Modernization Programme )

test NLRMP Project Important URLs/Links For Online Run

ई- फेरफार आज्ञावली मधील विविध सुविधा वापरण्याबाबत मार्गदर्शन nn

Frequently Asked Questions (FAQ) nn

eMutation Important Steps & Prerequisite

Online Startup Steps User Manual for DBA

e-Mutation User Manual Downloading Steps

Downloads

Standard Operating Procedure for Installing SSL-VPN Client:

Procedure 

VPN Forti Client Password change Procedure

test FortiClient SSL VPN Link

Digital Signature Drivers & Instillation Process:

nCode Drivers

Installation Help Doc

test SC-SED 1.3 - DSC     OR

test sc-sed- 1.8 - DSC     OR

test sc-sed-DSC (LITE)

Moserbaer Drivers

test Moserbaer-Win_1.zip

Call Log Procedure & Contacts

Call Log Procedure for Hardware received under NLRMP Project. 

NLRMP Help Desk / Department Officials contacts.

Help Desk Reservation System (Use DBA Login ID):

test https://10.187.203.132/hdrs (From VPN over BB or VPN over Data Card) 

test https://103.23.150.216/hdrs (From Internet)

ई-महाभूमि तथा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम :

विषय

दिनांक

testसंगणकीकृत ७/१२ चा डेटा तपासणी व्हेरिफिकेशन & व्हॅलीडेशन .

07 may 2015

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली मधील अहवाल क्र.१,३,६,८ व ९ निरंक करणे बाबत.

06 Dec 2014

testतालुकास्तरीय ई-फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावली सुधारीत.

06 Dec 2014

testई-फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी ७/१२ वरील खातेप्रकार व आणेवारी नमूद करणेचे पद्धतीमध्ये सुधारणा करणे बाबत.

 

testऑनलाईन ई-म्युटेशनची पूर्व तयारी करणेपुर्वी करावयाची कार्यवाही.

10 Nov 2014

testमे. एनकोड सोल्युशन(n code solutions) यांचेकडून डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करून घेणे बाबत.

01 Oct 2014

testडाटा दुरुस्ती आज्ञावली अहवाल क्रमांक 1 व 3 निरंक करणेबाबत

23 July 2014

testई फेरफार आज्ञावली अंमलबजावणीसाठी पूर्वतयारीची कामे पूर्ण झाल्याचे तपासणीसाठी तालुकास्तरीय ई फेरफार पूर्व तयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावलीचा वापर करणे व अंतिम डेटा सीडी पाठविणेची कार्यपध्दती

23 June 2014

testराष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा ई-महाभूमी डाटा व्हालिडेशन विहीत परीमानानुसार केलेल्या तपासणी कामाच्या नोंदी गाव निहाय व गट नंबर/सर्व्हे नंबर निहाय ठेवणेबाबत

31 Jan 2014

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींचे संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी काम पूर्ण झालेला अहवाल पडताळणी सूची

13 Feb 2014

testई-चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व डीस्ट्रीक डोमेन एक्सपट,डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचे ई- चावडी व ई-फेरफार आज्ञावलीं मध्ये रजिस्ट्रेशन करणे बाबत

25 July 2013

testई-फेरफार आज्ञावलीं डेटाबेस अडमिनिस्ट्रेटर यांची नेमणूक व कर्तव्ये

25 July 2013

testहस्तलिखीत फेरफार नोंदवहीतील मंजुर/नामंजुर नोंदी संगणकात घेण्यासाठी "म्युटेशन अपडेशन मोड्यूल" युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा अद्यावत करण्याबाबतची प्रणाली

17 June 2013

testडेटा दुरुस्ती आज्ञावलीं युनिकोड रुपांतरीत ७/१२ चा डेटा दुरुस्तीची सांख्यिकी माहिती संधारण करणेबाबत

31 Jan 2014