मुख्य पान

  जिल्हा उद्योग सभा दि.०३/११/२०१७

जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक लेखी परीक्षा अपात्र उमेदवारांची यादी 

जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांची यादी 

जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स लेखी परीक्षा अपात्र उमेदवारांची यादी 

 तहसील कोरेगाव - शहापूर कलम १९

तहसील फलटण - मिरढे नं २८०-२०१३ 

तहसील फलटण - बोडकेवाडी नं २८१-२०१३

तहसील फलटण - दुधेबावी नं २८७-२०१३

तहसील फलटण - दुधेबावी नं ३५०-२०१७ 

तहसील फलटण - तरडफ नं ३६१-२०१७ 

तहसील फलटण - उपळवे नं २८४-२०१३ 

तहसील फलटण - बोडकेवाडी नं २८२-२०१३ 

तहसील फलटण - उपळवे नं २८८-२०१३ 

तहसील फलटण - वेळोशी नं २८३-२०१३ 

तहसील फलटण - भाडळी खु नं २८६-२०१३ 

जिल्हा रुग्णालय समुपदेशक भरती  

 तहसीलकोरेगाव-कठापूर कलम १९

 तहसीलखटाव-पारगाव कलम १९

तहसीलखटाव-बनपुरी कलम ११ नं २७/१५ 

 तहसीलखटाव-गोरेगाव कलम ११ नं ३४/१५ 

 तहसीलखटाव-मायणी कलम ११ नं ३४/१५ 

 तहसीलखटाव-पळसगाव कलम ११ नं ३४/१५  

 तहसीलखटाव-पिंपरी कलम ११ नं ३४/१५  

 तहसीलखटाव-येरळवाडी कलम ११ नं ३४/१५ 

जिल्हा रुग्णालय स्टाफ नर्स भरती

म्हसवड-पिलीव-पंढरपूर महामार्ग क्र. NH548E

NH 548 C भूसंपादन  सूचना कोरेगाव 

 कलम १९ सूचना भूसंपादन ९

सातारा-म्हसवड-टेंभूर्नी NH 548C  

 द्रवनत्र वाहतूक निविदा 

 आ.क्र.५३ आणि ५४ फलटण 

आ.क्र.१०३ कल्चरल सेंटर कम्युनिटी हॉल 

 उत्पनाचे दाखले

प्रारूप प्रादेशिक योजना

अर्ज विशेष सरकारी अभियोक्ता 

 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

सातारा नगर परिषदेची हद्दवाढ करण्याबाबत 

पुणे विभाग  अव्वल कारकून / मंडळ अधिकारी तात्पुरती सयुंक्त  ज्येष्ठता सूची 

सातारा जिल्हा पर्जन्यमान

ज्येष्ठता यादी (सातारा जिल्ह )

जलयुक्त शिवार अभियान

 जि.प. / पं.. निवडणूका 

कनिष्ठ लिपिक अंतिम निवड यादी 

कनिष्ठ लिपिक अंतिम प्रतीक्षा  ादी 

वाळू लिलाव २०१६-१७ अधिसूचना

वाळू लिलाव दुरुस्ती अधिसूचना

प्रेस नोट स्वातंत्र्य सैनिक 

डिजिटल पेमेंट

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ सातारा जिल्हा

निविदा सूचना (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही)

 वाळू लिलाव निर्देश, अटी शर्ती 

    सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना  

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे नामनिर्देशपत्र   भरण्यासाठी लिंक

 सांसद आदर्श ग्राम योजना

 संकेत स्थळ शोध           

  रस्ते विकास योजना २००१-२१  

वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण -2013, नियम व नमुने  

 युनिकोड वापराबाबत सहाय्य 

 संकेत स्थळ शोध