शासकीय योजना लाभार्थ्यांची यादी 

जिल्हा : सातारा 

नोट  खालील फाइल्स पी.डी.एफ . फोर्मट मध्ये आहेत. त्या बघण्यासाठी अडोब रिडरची आवश्यकता आहे.  

क्र..

लाभार्थ्यांची यादी 

१.

 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (इंदिरा आवास योजना)

२.

 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बचत गट सूची)

 

 

३.

 किसान रोपवाटिका -लाभार्थी यादी सन २००७-०८

 

 

४. 

 बायोगॅस-लाभार्थी यादी सन २००७-०८ 

५.

 बायोगॅस-लाभार्थी यादी सन २००८-०९ 

६.

  बायोगॅस-लाभार्थी यादी सन २००९-१० 

७.

 बायोगॅस-लाभार्थी यादी सन २०१०-११ 

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही. याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा.