Mahatma Gandhiइतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल

-महात्मा गांधी

भुमी संपादन अधिसुचना
HTML clipboard

° तहसील फलटण - मिरढे नं २८०-२०१३ 

° तहसील फलटण - बोडकेवाडी नं २८१-२०१३

° तहसील फलटण - दुधेबावी नं २८७-२०१३

° तहसील फलटण - दुधेबावी नं ३५०-२०१७ 

° तहसील फलटण - तरडफ नं ३६१-२०१७ 

° तहसील फलटण - उपळवे नं २८४-२०१३ 

° तहसील फलटण - बोडकेवाडी नं २८२-२०१३ 

° तहसील फलटण - उपळवे नं २८८-२०१३ 

° तहसील फलटण - वेळोशी नं २८३-२०१३ 

° तहसील फलटण - भाडळी खु नं २८६-२०१३ 

° तहसील कोरेगाव-कठापूर कलम १९

° तहसील खटाव-पारगाव कलम १९

°तहसील खटाव-बनपुरी कलम ११ नं २७/१५ 

° तहसील खटाव-गोरेगाव कलम ११ नं ३४/१५ 

° तहसील खटाव-मायणी कलम ११ नं ३४/१५ 

° तहसील खटाव-पळसगाव कलम ११ नं ३४/१५  

° तहसील खटाव-पिंपरी कलम ११ नं ३४/१५  

° तहसील खटाव-येरळवाडी कलम ११ नं ३४/१५ 

° म्हसवड-पिलीव-पंढरपूर महामार्ग क्र. NH548E

° NH 548 C भूसंपादन  सूचना कोरेगाव 

° कलम १९ सूचना भूसंपादन ९

° सातारा-म्हसवड-टेंभूर्नी NH 548C  

° आ.क्र.५३ आणि ५४ फलटण 

° आ.क्र.१०३ कल्चरल सेंटर कम्युनिटी हॉल 

° सातारा नगर परिषदेची हद्दवाढ करण्याबाबत