Mahatma Gandhi“इतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल”

-महात्मा गांधी

        

उपविभागीय अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक -

पद

एस. टी. डी.

दूरध्वनी

फॅक्स

उपविभागीय अधिकारी,  सातारा

०२१६२

२३४२९५


उपविभागीय अधिकारी, कराड

०२१६४

२२१३७८


उपविभागीय अधिकारी, वाई 

०२१६७

२२७७४४


उपविभागीय अधिकारी, फलटण 

०२१६६

२२२३८६


दिनांक २६/०७/२०१३ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रानुसार नव्याने निर्माण करण्यात आलेले उपविभाग

पद

एस. टी. डी.

दूरध्वनी

फॅक्स

उपविभागीय अधिकारी,  कोरेगाव 

०२१६३

२२१३००


उपविभागीय अधिकारी,  पाटण

०२३७२

२८३१२२


उपविभागीय अधिकारी, मान-खटाव

 

   

जिल्ह्याचा तपशील (उपविभाग/तालुके/गाव/लोकसंख्या इत्यादी.)

( २००१ च्या जनगणने अनुसार लोकसंख्या  )

उपविभागाचे नाव

तालुका

मुख्यालय

एकूण

गाव

एकूण

सज्जा

ग्रामीण

लोकसंख्या

शहरी

लोकसंख्या

एकूण

लोकसंख्या

 सातारा 

सातारा

सातारा

१९८

७२

२,७०,८१४

१,६९,६०५

४,४०,४१९

जावळी

मेढा

२१८

५१

१,२४,६६०

-

१,२४,६६०

 कोरेगाव

कोरेगाव

कोरेगाव

१३९

५७

२,३६,६८६

१६,५३९

२,५३,२२५

 वाई 

वाई

वाई

१२०

३८

१,५८,२०३

३१,०९०

१,८९,२९३

महाबळेश्वर

महाबळेश्वर

५५

२८,५४२

२६,०१६

५४,५५८

खंडाळा

खंडाळा

६६

२५

१,०७,९८७

११,८८७

१,१९,८७४

 फलटण

फलटण

फलटण

१२३

५७

२,६२,७४८

५०,७९८

३,१३,५४६

 माण-खटाव

माण

दहीवडी

१०४

४२

१,७९,०६९

२०,४९४

१,९९,५६३

खटाव

वडूज

१४१

५३

२,६०,४८३

-

२,६०,४८३

 कराड

कराड

कराड

२२०

७६

४,८३,७०१

६०,०९३

५,४३,७९४

 पाटण

पाटण

पाटण

३४३

६६

२,८५,८७२

११,६१९

२,९७,४९१

एकूण – ७

११


१७२७

५४६

२३,९८,७६५

३,९८,१४१

२७,९६,९०६

 

विशेष साहाय्य कार्यक्रम- महाराष्ट्र सरकार

अ) राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम  

१. संजय गांधी निराधार योजना

·       आर्थिक मदत -   रु.६००/- दरमहा

 रु. ९००/- दरमहा.

·       लाभार्थ्यांची संख्या रु. ६००- दरमहा – 5798

·       लाभार्थ्यांची संख्या रु. ९००- दरमहा  – 2611

·       एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : - ८४०९

२. श्रावणबाळ सेवा योजना

·       आर्थिक मदत : - रु. ४००/- दरमहा

·        एकूण लाभार्थ्यांची संख्या  : -  १२,५५६

·        विशेष साहाय्य कार्यक्रम

ब] केंद्रसरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना

        ·    आर्थिक मदत - रु.२००/- दरमहा

        ·    एकूण लाभार्थ्यांची संख्या  – १२,५५६

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

        ·    आर्थिक मदत - रु.१०,०००/- ( फक्त एकदाच)

क] केंद्र आणि   राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम  

१. आम आदमी बिमा योजना

·      नैसर्गिक मृत्युसाठी आर्थिक मदत            – रु. ३०,०००/-

·      अपघाती मृत्युसाठी  आर्थिक मदत           – रु.७५,०००/-

·       कायम अपंगत्वासाठी                          – रु. ७५,०००/-

·      अस्थायी अपंगत्वासाठी                         – रु. ३७,५००/-

      ·   या विमा योजनेअन्तर्गत  एकूण लाभार्थ्यांची संख्या - २३,५१८

             <---- मुख्य पान बघण्यासाठी येथे क्लिक करावे